top of page

Werkwijze

Vergoeding en kosten

Vanaf 2022 is er een nieuwe financiering voor de GGZ; het zorgprestatiemodel. Het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. Zowel voor cliënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag. Er zal maandelijks gedeclareerd worden.

Zorg binnen de generalistische basis GGZ valt binnen je basisverzekering indien sprake is van een diagnose die wordt vergoed. Het doet een beroep op het jaarlijks eigen risico (in 2023 is dit 385 euro tenzij je hebt gekozen voor een vrijwillig hoger risico). Afhankelijk van waar en hoe je bent verzekerd krijgt je een gedeeltelijke of volledige vergoeding. Bij een restitutiepolis heb je over het algemeen vrije zorgkeuze en wordt zorg volledig vergoed. Hieronder vind je een overzicht van de zorgverzekeraars met wie ik ervoor gekozen heb een contract aan te gaan en de labels die hieronder vallen.

 

Zorgverzekeraars  Labels

Achmea                    Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland, Prolife, ZieZO, Interpolis, Studenten Goed Verzekerd 
ASR                            ASR basis ziektekostenverzekering en Ditzo
DSW                           DSW, Stad Holland, inTwente

ONVZ                         ONVZ, VvAA, jaaah.
 

​Voor OOM verzekeringen, AON en buitenlandse zorgverzekeringen is vaak ook een vergoeding mogelijk, bespreek dit voorafgaand aan de behandeling met je zorgverzekeraar zodat je weet waar je aan toe bent. 

Indien het gaat om ongecontracteerde zorg, dan krijg je een rekening van je behandelaar die je vervolgens kan indienen bij je zorgverzekeraar, je krijgt dan een gedeelte vergoed. Laat je voorafgaand aan de behandeling informeren door je zorgverzekeraar over welk gedeelte je vergoed krijgt. Je kunt op de rekening precies zien wanneer en door wie je behandeld bent en voor hoelang. De rekeningen van je behandelaar krijg je op basis van zorgprestaties en de zorgverzekeraar gaat dus zorgprestaties vergoeden. Als je eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.
In de vrijgevestigde setting zijn dit de zorgprestaties die je kan vinden op de rekening:
• consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt je behandelaar wat er met je aan de hand is, welke problematiek er bij je speelt;
• consult behandeling: bij behandeling ga je met je behandelaar in gesprek met als doel je problematiek hanteerbaar te maken;
• intercollegiaal overleg: als je behandelaar het voor je behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;

De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die je hebt gekregen. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Factoren zoals het beroep van de persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt (de tarieven voor de vrijgevestigde ggz zijn anders en vaak lager dan de tarieven voor ggz in een instelling), wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg. Hieronder volgen prestaties voor ongecontracteerde zorg om een indruk te geven.

 

code CO0562, Gz-psycholoog, Diagnostiek 60 minuten, €173,40

code CO0497, Gz-psycholoog, Behandeling 45 minuten, € 128,40

code CO0627, Gz-psycholoog, Behandeling 60 minuten, € 152,50

​Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaal je voor beide jaren het eigen risico.

 

Zorgvraagtypering
Elke cliënt is uniek. Maar verschillende cliënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.
In de vrijgevestigde praktijk worden met name cliënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis GGZ behandeld (de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde GGZ).
De zorgvraagtypering wordt gedaan door de behandelaar. Hiervoor wordt een vragenlijst gebruikt, genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de cliënt.
Op basis van de antwoorden op de HoNOS+ bepaalt de behandelaar welk zorgvraagtype het beste bij je klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.
De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met je afgesproken wordt op grond van je diagnose en de doelen die je samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal je behandelaar bij een evaluatie opnieuw de HoNOS+ bij je afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden wat de resultaat van de behandeling is geweest en of er bijvoorbeeld nog andere zorg nodig is. 

Route

 

Hier een beschrijving van de route van aanmelding tot afsluiting, zodat je een indruk krijgt hoe dit in zijn werk gaat.

Aanmelding

Je overlegt met je huisarts en als jullie er samen op uit komen dat zorg binnen de generalistische basis GGZ is geindiceerd, krijg je een verwijsbrief mee. Je kan je dan via deze website aanmelden via het contactformulier. Ik leg vervolgens contact met je om nog wat praktische en inhoudelijke dingen met je door te nemen om te zien of je bij mij op het juiste adres bent. Is dat het geval, dan plannen we een intakegesprek en ontvang je hiervan per mail een bevestiging en praktische informatie. Ook stuur ik je een vragenlijst om vast te stellen op welke gebieden je klachten ervaart (de zogenaamde nulmeting) en om te objectiveren welke verandering je hopelijk doormaakt in dit traject. Door ook aan het einde van het traject de vragenlijst in te vullen.  

 

Intake en tweede gesprek

Dit gesprek duurt 45 tot 60 minuten en is bedoeld om een overzicht te maken in wat je bij mij brengt. Waar je tegen aan loopt en wat hier direct en indirect mee samenhangt. Laat het maar aan mij over om hier structuur in aan te brengen, ik zal veel vragen aan je stellen en we zetten zaken op een rij. Op basis daarvan kunnen we bepalen of je inderdaad bij mij op het juiste adres bent. Is dat het geval, dan maken we een vervolgafspraak. Waarmee, hoe, hoe vaak en hoe lang; dat bepalen we op basis van ons eerste gesprek. In het tweede gesprek nemen we kort de vragenlijstresultaten door, stellen we de behandeldoelen vast en gaan hiermee direct aan de slag. Komen we er op uit dat je bijvoorbeeld andere zorg nodig hebt, dan wordt het contact tot en met het intakegesprek gedeclareerd en kan ik met je meedenken wat voor zorg nodig is. 

Behandeling

Na het vast stellen van de behandeldoelen krijg je een exemplaar mee van de overeenkomst waarin doelen en afspraken zijn vastgelegd. Gedurende de behandeling evalueren we regelmatig, houden een duidelijke focus en stellen waar nodig de doelen bij. Het is van belang dat je weet wat waar je naartoe werkt en dat er je in de praktijk resultaat bemerkt. Ook kunnen we gaandeweg het traject vaststellen of het voldoende is of dat er bijvoorbeeld ook nog andere zorg nodig is. Daarin denk ik dan actief met je mee. Als je dat wilt en we denken dat het zinvol kan zijn, dan kunnen we een belangrijke andere zoals je partner of een goede vriend betrekken in de behandeling. Je huisarts ontvangt - als je hier toestemming voor geeft - een bericht bij aanvang en bij afronding van het traject. Mocht er tijdens het traject contact nodig zijn met je huisarts, dan is dit mogelijk en overleggen we dit samen. Ook kan het zijn dat bijvoorbeeld een Arbo-arts informatie op wilt vragen. Ook dan zal de inhoud eerst met jou besproken worden en geef je hier expliciet toestemming voor. Voor schriftelijke informatieverstrekking is het landelijk NZA tarief 91,78 euro (NZA staat voor Nederlandse Zorg Autoriteit). 

Afsluiting

Voorafgaand aan het laatste gesprek vul je opnieuw de klachtenlijst in, aangevuld met een evaluatielijst over de behandeling en hoe je mij als behandelaar hebt ervaren. We nemen in het laatste gesprek de resultaten op basis van de klachtenlijst door en evalueren het traject onder meer aan de hand van je hulpvraag in het eerste gesprek. We bekijken welke elementen van de behandeling zinvol zijn geweest, welke verandering je door hebt gemaakt, wat hieraan heeft bijgedragen, hoe je dit kan volhouden en welke belangrijke anderen je hier in kan betrekken. Waar nodig besteden we ook aandacht aan het tijdige signalering van eventuele klachten en het voorkomen van terugval. Naast dat het uiteraard ook best spannend kan zijn, vind ik het van belang dat je bij afronding het vertrouwen hebt dat je voldoende handvatten hebt meegekregen om het van hieruit zelfstandig voor te kunnen zetten. Je huisarts wordt bericht van de afsluiting en de behandeling wordt dan wel door mij (in het geval van een contract met je zorgverzekering) dan wel door jou gedeclareerd. We gaan er natuurlijk niet van uit, maar mochten klachten na afsluiting gaandeweg weer terug komen, dan kan je uiteraard - in overleg met je huisarts - contact met me opnemen en kunnen we bekijken of en wat er nodig is. 

 

Gemiste sessie

Het is van belang dat je een afspraak langer dan 24 uur van tevoren afzegt. Mocht je onverhoopt binnen 24 uur een afspraak afzeggen, dan kost dit je 95 euro. Dit bedrag wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar en moet je dus zelf betalen. 

Online sessies

Het liefst spreek ik in persoon met je af, maar soms kan het handiger zijn om online af te spreken. Bijvoorbeeld bij verkoudheidsklachten, een lange reistijd of als live afspreken moeilijk te combineren is met je studie- of werkrooster. Gedurende de twee lockdowns heb ik hier gelukkig ruime ervaring in op kunnen doen en zo kan een therapievorm als EMDR waar nodig online aangeboden worden. 

Hier een beschrijving van de route van aanmelding tot afsluiting, zodat je een indruk krijgt hoe dit in zijn werk gaat.

Klachtenregeling en regelgeving

Uiteraard voorkom ik het liefst dat een klacht ontstaat en kom er graag samen uit. Door goede communicatie en laagdrempelig contact en door open te staan voor feedback. Mocht er onverhoopt toch iets anders nodig zijn, dan is het goed om te weten dat je contact kan leggen met de klachtenfunctionaris en geschillencommissie van de beroepsvereniging waarbij ik aangesloten ben, via https://www.nvgzp.nl/ 

Als GZ-psycholoog werk ik volgens de wetten die zijn opgesteld voor de gezondheidszorg en de beroepscodes en richtlijnen die zijn opgesteld door de beroepsverenigingen waarbij ik ben aangesloten. Zo werk ik volgens de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). 

Privacyverklaring

Alle gegevens die betrekking hebben op je behandeling worden opgeslagen en beheerd volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik heb beroepsgeheim en de uitwisseling van gegevens met derden valt dan ook onder strikte – mede door de Beroepscode voorgeschreven – beperkende voorwaarden, waaronder op de eerste plaats je schriftelijke toestemming en je recht op informatie. Je wordt geïnformeerd over de rechten ten aanzien van je persoonsgegevens, het doel van de verwerking van persoonsgegevens en indien er bijzondere handelingen met de persoonsgegevens worden verricht. Cliëntgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen en met passende maatregelen veilig gehouden voor inzage van onbevoegden. Cliëntgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan andere personen en/of partijen die niet rechtstreeks bij de behandel-overeenkomst (of andere dienstverlening door de praktijk) zijn betrokken tenzij de cliënt (en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers) of andere persoon over wie persoonsgegevens zijn vastgelegd hiervoor toestemming geeft of sprake is van een wettelijk voorschrift of gezondheidsrechtelijk beginsel. Cliëntgegevens worden niet langer dan nodig is bewaard op basis van het opslagdoel van de gegevens.

Kwaliteitsstatuut

Door hiernaast op de knop te klikken vind je mijn meest recent goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

bottom of page